آمار مهم گوشی تیر ماه 1401

آمار مهم گوشی تیر ماه 1401
آمار مهم گوشی تیر ماه 1401

آمار مهم گوشی تیر ماه 1401

01 022024

خلاصه

کاهش 50 درصدی واردات گوشی ، عامل اصلی گرانی موبایل در ایران .اخبار مرتبط