300% رشد در واردات مسافری گوشی لوکس آمریکایی !

300% رشد در واردات مسافری گوشی لوکس آمریکایی !
300% رشد در واردات مسافری گوشی لوکس آمریکایی !

300% رشد در واردات مسافری گوشی لوکس آمریکایی !

20 112022

خلاصه

رشد واردات موبایل
آمار را با دقت ببین توی مرداد ارز بهتری اختصاص داده شده ولی مشکل اینه که ثبت سفارش خیلی بالاست و 5 برابر نیاز بازاره.