300% رشد در واردات مسافری گوشی لوکس آمریکایی !

300% رشد در واردات مسافری گوشی لوکس آمریکایی !
300% رشد در واردات مسافری گوشی لوکس آمریکایی !

300% رشد در واردات مسافری گوشی لوکس آمریکایی !

01 022024

خلاصه

میزان واردات و مصرف گوشی از سال 1400 تا 1401


اخبار مرتبط