آمار واردات گوشی

آمار واردات گوشی
آمار واردات گوشی

آمار واردات گوشی

30 012024

خلاصه

سهم ایران از بازار موبایل به شدت در حال کاهش است . در این پست آمار منتشر شده از گمرک را در سال 1400 - 1401 و 1402 را مقایسه میکنیماخبار مرتبط